Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

a. Opdrachtnemer: Saskia Uilenberg, handelend onder de naam Opgeveerd, eenmanszaak, gevestigd aan de Hogenkampseweg 189, 6871 JN Renkum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09210751.

b. Opdrachtgever: de klant die de overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, zijnde een meerderjarige handelingsbekwame natuurlijk persoon.

c. De opdracht: hetgeen partijen afspreken en schriftelijk hebben vastgelegd. De opdracht kan bestaan uit een intakegesprek, een coaching sessie of -traject, een online (groeps-) sessie, audio(thuis-)oefeningen, meet- en evaluatieafspraken.

d. Overeenkomst op afstand: het sluiten van de overeenkomst met een particuliere opdrachtgever met gebruik van een digitale communicatievorm (telefonisch, website of per mailverkeer).

e. De dienst: Uitvoering van de coaching sessies met als doel de bevordering van werkplezier en/of meedoen in de maatschappij.

f. Herroepingsrecht: het recht van de Opdrachtgever om de overeenkomst binnen 14 dagen na het op afstand aangaan hiervan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige online en in persoon, individueel of in groepsverband door opdrachtnemer aangeboden (online) producten, diensten en overeenkomsten voor coaching.

b. De algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op welk tijdstip dan ook door opdrachtnemer worden gewijzigd wanneer dit noodzakelijk is en vervangen bij publicatie op de website met onmiddellijke ingang. Alle voorgaande algemene voorwaarden, met uitzondering van de op dat moment lopende overeenkomsten en gekochte producten, komen dan automatisch te vervallen. De meest recent gepubliceerde algemene voorwaarden gelden ook voor vervolgopdrachten, al dan niet aansluitend op een lopende overeenkomst.

c. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

d. De algemene voorwaarden worden in de offerte verstrekt middels een hyperlink naar de directe vindplaats: https://www.opgeveerd.nl/algemenevoorwaarden .

e. Met de aankoop van een product en/of dienst wordt verklaard akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en met de privacyverklaring.

 

Artikel  3 Intellectueel eigendom

a. Opdrachtnemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, stalen en modellen. Als de opdrachtnemer dat vraagt moet de opdrachtgever ze direct teruggeven.

b. Opdrachtgever mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

c. Opdrachtgever mag materiaal van de Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of vertonen zonder toestemming van opdrachtnemer.

 

OFFERTES, KOSTEN, OVEREENKOMSTEN, ANNULERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, RESTITUTIE

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding

a. Alle mondelinge en schriftelijke offertes zijn vrijblijvend, herroepbaar en zijn geldig voor de in het aanbod aangegeven tijd of tot uiterlijk twee maanden, zijn in euro’s, zijn inclusief 21% BTW/omzetbelasting, zijn exclusief andere wettelijk opgelegde heffingen, zijn exclusief eventuele reis- en verblijfkosten, parkeergelden, zijn exclusief de kosten voor het opstellen van een verslag indien hierom gevraagd wordt en zijn ook exclusief eventuele kosten gemaakt door derden en/of andere onvoorziene kosten.

b. Aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie tijdens één of meerdere telefonische contacten, al dan niet met beeld en/of de in persoon contacten, kan een inschatting worden gemaakt om te bepalen of (online) begeleiding geschikt is en om gezamenlijk te bepalen of een overeenkomst kan worden aangegaan. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om Opdrachtnemer van juiste en voldoende informatie te voorzien om deze inschatting te kunnen maken. De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever op het aanbod van Opdrachtnemer.

c. Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Indien Opdrachtgever van meerdere kennismakingsmogelijkheden gebruikt heeft gemaakt en vervolgens besluit geen overeenkomst aan te gaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om de redelijke kosten voor de extra werkzaamheden in rekening te brengen.

d. Wanneer een overeenkomst tot stand komt worden er geen kosten in rekening gebracht voor twee tot drie kennismakingsmomenten en/of intakegesprekken.

e. De tarieven van alle producten en diensten kunnen op ieder moment door Opdrachtnemer gewijzigd worden en zijn bij het publiceren op de website met onmiddellijke ingang van toepassing met uitzondering van de op dat moment lopende overeenkomsten. De meest recent gepubliceerde tarieven gelden ook voor vervolgbegeleidingen, al dan niet aansluitend op een lopende overeenkomst.

f. Opdrachtgever krijgt bij een prijsverhoging de mogelijkheid om akkoord te gaan met prijswijziging of om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend zonder dat Opdrachtgever het recht verkrijgt om de overeenkomst tussentijds te ontbinden.

 

Artikel 5 Betaling

a. Alle producten of diensten dienen voor aanvang van de eerste sessie 50% te zijn aanbetaald in geval van eenmalige sessies. Partijen kunnen in afwijking hiervan andersluidende afspraken overeenkomen.

b. Indien partijen een traject overeenkomen, gelden de volgende betalingsafspraken:

    • 25% aanbetaling van het totale factuurbedrag voor aanvang werkzaamheden;
    • 50% aanbetaling halverwege de beoogde duur van het overeengekomen traject;
    • 75% betaling van het totale factuurbedrag na voltooiing van driekwart van het overeengekomen traject;
    • 100% betaling na afronding van het overeengekomen traject.

c. Partijen kunnen andersluidende betalingsafspraak overeenkomen bij overeenkomst.

d. Betalingen van facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de betreffende uitgevoerde sessie te worden voldaan door Opdrachtgever.

e. Indien Opdrachtgever niet heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na de laatste sessie, raakt Opdrachtgever in verzuim en is de vordering van Opdrachtnemer direct opeisbaar. Opdrachtgever krijgt op dat moment nog eenmalig een sommatie om alsnog binnen 14 kalenderdagen de restantbetaling te voldoen.

f. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn (28 kalenderdagen na de sessie) heeft betaald, zal Opdrachtnemer de vordering uit handen geven en de kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten en eventueel de voortvloeiende gevolgschade in rekening brengen bij opdrachtgever.

g. Opdrachtnemer heeft het recht om afspraken en de toegang tot de (online) producten en diensten op te schorten totdat de termijnbetaling is voldaan. Bij het uitblijven van (termijn)betalingen heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden na het verstrijken van de onder sub d. genoemde periode.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

a. Na de aankoop van een (online) product of na het aangaan van een overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden eenzijdig de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer hierover schriftelijk binnen de bedenktijd van 14 dagen te informeren. Opdrachtgever ontvangt hierop een bevestiging van ontvangst per e-mail. Na annulering ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een creditfactuur, evenals restitutie van de investering voor de (online) producten en/of diensten waarvoor het ontbindingsrecht geldt op het aangegeven bankrekeningnummer.

b. Opdrachtgever dient aan te tonen tijdig een beroep op het herroepingsrecht te hebben gedaan indien opdrachtnemer dit betwist.

c. De toegang tot (online) producten en diensten van Opdrachtnemer wordt Opdrachtgever pas gedeeltelijk toegekend (naar rato van voortgang naar inzicht van Opdrachtnemer) na het verstrijken van de bedenktijd. Het herroepingsrecht vervalt daarmee automatisch na verloop van 14 dagen zonder dat hier een beroep op is gedaan door Opdrachtgever.

d. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op uitgevoerde diensten die naar hun aard niet meer omkeerbaar zijn.

e. Opdrachtgever kan afstand doen van zijn/haar herroepingsrecht, zodat direct toegang tot de benodigde documenten kan worden verstrekt door Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient uitdrukkelijk schriftelijk afstand te doen van zijn/haar herroepingsrecht.

f. Indien het herroepingsrecht rechtsgeldig wordt ingeroepen, komen alle toekomstige afspraken te vervallen.

 

Artikel 7 Diensten

a. Opdrachtnemer draagt zorg voor het verlenen van toegang tot de (online) producten gedurende de op de website en/of mondeling en/of schriftelijk aangegeven periode aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

b. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een prijsvermindering vanwege een eventueel verschil in tarieven indien een product of dienst op een later moment goedkoper is vanwege o.a. kortingsacties.

c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kennelijke verschrijvingen en fouten op haar website of offerte te wijzigen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan dergelijke uitlatingen wanneer Opdrachtgever zich hier op beroept.

 

Artikel 8 Annulering en wijziging individuele sessie

a. Een ingeplande individuele sessie dient tijdig te worden geannuleerd door Opdrachtgever, dat wil zeggen minimaal 48 uur waarna de afspraak kosteloos kan worden verzet in goed overleg tussen partijen. In geval van annulering tussen de 48 en 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en in geval van annulering binnen 24 uur worden 100% van de kosten berekend behoudens aantoonbare overmachtssituaties.

b. Na annulering door de Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de annulering te worden voldaan. Indien betaling uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd om opvolgende afspraken op te schorten totdat de betaling is voldaan.

c. De kosten die in rekening worden gebracht bij een annulering worden geacht de daadwerkelijke kosten te zijn. Indien de daadwerkelijke kosten door de annulering hoger of lager uitvallen dan kan Opdrachtnemer daar de factuur op aanpassen.

d. De annulering door Opdrachtgever geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Indien deze mondeling wordt medegedeeld, bevestigt Opdrachtnemer de annulering per e-mail.

e. Indien Opdrachtgever verkoudheidssymptomen of griepklachten vertoont dient Opdrachtgever dit te melden bij Opdrachtnemer. In overleg wordt besloten of de sessie doorgang kan vinden (al dan niet digitaal) of dat deze wordt verzet.

f. Indien opdrachtnemer is verhinderd, informeert zij de opdrachtgever(s) hier zo spoedig mogelijk over en zal de sessie in goed overleg worden verplaatst.

 

Artikel 9 Annulering (online) groepssessie

a. Indien Opdrachtgever zich heeft opgegeven voor groepssessie dan kan deze niet kosteloos worden geannuleerd of worden gewijzigd.

b. In geval van annulering door de opdrachtgever zal opdrachtnemer onderzoeken of Opdrachtgever op een later moment de groepssessie zou kunnen volgen.

c. Wanneer er geen beschikbaar alternatief voorhanden is in de kalendermaand waarin is geannuleerd, dient Opdrachtgever de gemaakte onkosten van Opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer bepaalt uitdrukkelijk dat de inhoud van de overeenkomst een inspanningsverplichting behelst. Opdrachtnemer kan geenszins garanderen dat een beoogd of gewenst resultaat wordt behaald.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat of is ontstaan door uitvoering van haar werkzaamheden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is zij slechts gehouden tot schadevergoeding gemaximeerd tot de prijs van de reeds uitgevoerde sessies.

d. Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor het verstreken van de juiste en benodigde informatie ter bevordering van de uitvoerbaarheid van de behandelingen.

e. Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat de door haar verstrekte informatie gedurende de behandelingen en hetgeen verkrijgbaar op de website geenszins als medisch of psychologisch onderzoek, advies of behandeling kan worden gebruikt.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadigd raken van eigendommen van opdrachtgever. Het meebrengen van waardevolle zaken is op eigen risico van Opdrachtgever.

g. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van Opdrachtnemer, evenals voor het anderszins schaden van haar goede naam of aantastingen in persoon.

 

Artikel 11 (Tussentijdse) ontbinding en opzegging

a. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden indien de volgende situaties zich voordoen:

I)     Opdrachtgever heeft niet betaald voor de uitgevoerde behandeling ondanks hiervoor tot tweemaal toe te zijn gesommeerd met inachtneming van de betalingstermijnen;

II)    Opdrachtgever heeft belangrijke informatie omtrent bestaande geestelijke en/of mentale stoornissen, dan wel inzake burn-out gerelateerde klachten niet vooraf gemeld;

III)  De veiligheid van Opdrachtnemer komt tijdens de behandeling in het gedrang door het gedrag van Opdrachtgever;

IV)  Opdrachtgever houdt zich niet aan de schriftelijke instructies of waarschuwingen van Opdrachtnemer, ondanks dat opdrachtnemer hier tweemaal toe heeft verzocht;

V)    Opdrachtnemer of Opdrachtgever in een overmachtssituatie komt te verkeren of indien zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen;

VI)  De verhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is zodanig verstoord dat een voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van partijen kan worden gevergd;

VII) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd.

b. De beoogde maximale duur van een traject is 12 maanden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

c. Na afloop van de onder b) genoemde periode of na afronding van de sessie of het gekozen traject eindigt de overeenkomst van rechtswege. Indien het traject niet binnen dit tijdsbestek is voltooid, dienen partijen af te rekenen op basis van de voortgang van het traject tenzij er nieuwe afspraken over de voortzetting worden gemaakt.

d. Opdrachtnemer is in geval van tussentijdse opzegging door Opdrachtgever gerechtigd om de geplande of beoogde afspraken in deze maand als (on)kostenvergoeding in rekening te brengen, ongeacht of Opdrachtgever gebruik blijft maken van de aangeboden diensten van Opdrachtnemer.

 

KLACHTEN, GESCHILLEN EN PRIVACY

Artikel 12 Klachten

a. In geval van klachten dient Opdrachtgever de klacht eerst bij voorkeur schriftelijk aan Opdrachtnemer voor te leggen. Opdrachtnemer zal de klacht binnen vier weken in behandeling nemen en streven de klacht binnen acht weken af te handelen. Partijen trachten bij een klacht in goed onderling overleg tot een oplossing te komen.

b. Indien partijen niet tot een oplossing komen dan kan met instemming van beide partijen mediation worden verzocht. De kosten van mediation komen voor rekening van Opdrachtnemer wanneer deze door haar verzekering worden gedekt. Indien de kosten voor mediation niet worden vergoed door de verzekeraar van Opdrachtnemer en partijen mediation wensen, dragen partijen ieder de helft van de kosten voor mediation.

 

Artikel 13 Geschillen

a. In geval van geschillen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dient de Opdrachtgever zijn/haar claim tevens eerst voor te leggen aan Opdrachtnemer. Partijen zullen zich daarbij inspannen om tot een onderlinge oplossing te komen.

b. Partijen dienen een aansprakelijkstelling indien mogelijk eerst aan hun verzekering voor te leggen ter beoordeling van de claim.

c. Op geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd in geval van een gerechtelijke procedure.

 

Artikel 14 Privacy en geheimhouding

a. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de door Opdrachtgever aangeleverde persoonsgegevens en bewaart deze in een beschermde en veilige omgeving.

b. De online sessies worden aangeboden en verzorgd op een veilig en AVG-gecertificeerd platform.

c. In geval van technische problemen of onmogelijkheden, zullen partijen uitwijken naar een ander communicatieplatform met inachtneming van de privacy- en veiligheidsvoorschriften.

d. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van een eigen beveiligde internetverbinding, uitvoeringen van de meest recente software-updates en de veiligheid en bescherming van het gebruikte apparaat.

e. Opdrachtnemer neemt een geheimhoudingsplicht in acht ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte informatie. Zonder toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer geen persoonsgevoelige informatie delen.

f. Opdrachtnemer kan geanonimiseerde en niet-herleidbare informatie gebruiken en openbaren voor trainings- en opleidingsdoeleinden.

Renkum, augustus 2023